A paper was published

A research paper was published in Carbon.

Title: Ultra-flexible spiked-shell microparticles of aerographite
Kaori Hirahara, Koji Hiraishi, Konan Imadate, Zhenzi Xu, Yuichiro Hirota, Norikazu Nishiyama
http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2017.03.088